11.00-13.00 
6. Förskolans ”särart” fälla eller möjlighet - Om professionalitet i förskolan
Susanne Thulin
Workshopen inleds med en föreläsning som berör begreppet professionalitet i relation till förskolläraryrket och förskollärares uppdrag. Hur kan professionalitet förstås: förskolans kritiska par-begrepp – tradition och nya uppdrag, förskollärarutbildning och förskolläraruppdrag i förändring – kan man tala om ett paradigmskifte? Var står förskollärarna i detta? Workshopen har som syfte att synliggöra och inventera erfarenheter med fokus på professionens, det vill säga förskolläraryrkets hållning till begreppet professionalitet. Utifrån deltagarnas specifika erfarenheter och kunskaper diskuteras frågor som rör: Förskollärares inställning till sitt uppdrag – upplevelser av dilemman, svårigheter och glädjeämnen. Kan vi sätta ord på professionaliteten? Är professionalitet ett begrepp som används i den dagliga verksamheten och i relation till specifika yrkesgrupper – kan vi göra det, ska vi och/eller hur kan vi?

Mer om: Susanne Thulin