14.30-15.30 & 15.45-16.45 
F. Att synliggöra undervisningskvalitet... Men sen då?
Anna Karlsdotter
Skolverket (2012, sid 12) beskriver att ” Kvalitetsarbetet omfattar såväl målen för verksamhetens genomförande som målen för barns och elevers lärande och utveckling ”. Utifrån Skolverkets perspektiv är således kvaliteter i undervisningen lika betydelsefulla att uppmärksamma som elevernas måluppfyllelse, när skolan bedriver ett kvalitetsarbete. Läroplansreformer är dock inte alltid tillräckliga motiv för skolor och lärare att förändra undervisningen. Men att omvandla teori till praktik är inte alldeles enkelt. Mot denna bakgrund är det angeläget att synliggöra hur undervisningskvaliteten på en skola ser ut och sedan fundera på frågor som: Vad krävs för att lärarna ska förändra/förbättra sin undervisning och även vad som inte ska förändras? Vad är det som motiverar en lärare att göra eventuella förändringar i undervisningen?